Kdo musí mít profesní způsobilost?

Povinnost účastnit se zdokonalování odborné přípravy ukládá řidičům zákon č. 247/2000 Sb. § 46

(2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny:

C, C+E, D a D+E (Autobus nad 9 míst) nebo C1, C1+E, D1 a D1+E (Nákladní automobil nad 3,5 tuny) nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Řidiči uvedených vozidel tedy musí mít při jízdě s vozidlem průkaz profesní způsobilosti:

  
(profesní průkazy v tomto formátu se postupně ruší)

nebo musí mít záznam v řidičském průkazu (dnes již u většiny řidičů)

Někteří však profesní způsobilost mít nemusí:

3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče:

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky , Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu6),
f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.


Jak získat profesní způsobilost?

a) řidiči, kteří neměli nikdy profesní způsobilost, anebo získali řidičské oprávnění po:

10. září 2008 u skupin „ D, D+E “
10. září 2009 u skupin „ C, C+E “

MUSÍ absolvovat vstupní školení

b) řidičům, kteří neměli nikdy profesní způsobilost, ale získali řidičské oprávnění před:

10. září 2008 u skupin „ D, D+E “
10. září 2009 u skupin „ C, C+E “

STAČÍ absolvovat kurz pravidelného školení v délce 35 hodin.
Platí i pro řidiče, který přestal vykonávat práci řidiče a chce se k ní vrátit!


Rozšíření ze skupiny C, C+E na skupinu D, D+E a naopak:

Pouze kurz v délce 45 hodin + zkouška testem (zkušební test si můžete vyzkoušet zde)


Řidič, který již má profesní způsobilost

MUSÍ absolvovat pravidelná roční školení v délce 7 hodin (35 hodin během 5 let)
Řidič musí absolvovat všech pět pravidelných školení do konce platnosti profesní způsobilosti!

Úplné aktuální znění části § 46 až § 52c zákona 247/2000 Sb. naleznete zde.


Do jednotlivých kurzů se můžete zapsat zde.

Pokud by vám nevyhovovaly naše termíny napište nám na e-mail:
danholis@seznam.cz
nebo volejte na:
+420 725 69 59 59
Přizpůsobíme termín Vašim možnostem.

Aktuality